نصب سامانه پایش رضایتمندی مشتریان و کارمندان رویال در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی