نصب سامانه پایش رضایتمندی مشتریان و کارمندان رویال در شرکت مخابرات ایران