نصب سامانه پایش رضایتمندی مشتریان و کارمندان رویال در ساختمان بانک کشاورزی