نمایندگان رسمی فروش در استان ها

دکتر مجتبی فرخی استاد

استان خراسان رضوی

۰۹۳۵ ۵۹۵ ۰۱۰۸

مهندس مژده هورمزدیان

استان فارس

۰۹۱۷ ۰۹۱ ۴۲۴۶

مهندس سمانه نورانی نهاد

استان گیلان

۰۹۱۱ ۶۰۱ ۵۲۷۲

مهندس علی آقاجانی

استان مازندران

۰۹۱۱ ۲۱۵ ۶۷۵۱

دکتر سید عمید موسوی

استان زنجان

۰۹۰۲ ۸۶۱ ۹۷۱۶

مهندس علیرضا شوشتریان

استان مرکزی

۰۹۳۳ ۶۹۰ ۱۳۲۱