نصب سامانه پایش رضایتمندی مشتریان و کارمندان رویال در راه آهن جمهوری اسلامی ایران