نصب سامانه پایش رضایتمندی مشتریان و کارمندان رویال در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان