نصب سامانه پایش رضایتمندی مشتریان و کارمندان رویال در شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران