نصب سامانه پایش رضایتمندی مشتریان و کارمندان رویال در دفاتر همراه اول