افزودنی ویژه مدل Smiley Touch

در خصوص مدل Smiley Touch این امکان وجود دارد که سامانه ارزیابی نیروی انسانی بر روی سخت افزار دستگاه اضافه شود.

سامانه ارزیابی نیروی انسانی ( HR evaluation)

1.royal-HR copy

خانواده بزرگ رویال

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران