افزودنی ویژه مدل Smiley Touch

در خصوص مدل Smiley Touch این امکان وجود دارد که سامانه نظرسنجی چند سوالی بر روی سخت افزار دستگاه اضافه شود.

سامانه نظرسنجی چند سوالی (Survey Service)

خانواده بزرگ رویال

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران